گالری تصاویر

مرحوم نه‌چندان مغفور، جافری براتیون!

فن‌آرت، یعنی کارهای هنری که هواداران یک کار (سریال، کتاب، شخصیت هنری و …)‌ طراحی و منتشر می‌کنند، چیزیه که در ایران خیلی جا افتاده نیست. اما برعکس ایران در جاهای دیگه دنیا خیلی طرفدار داره. تا الان هزاران هزار تصویر و فایل صوتی و تصویری و … برای کارهای مثل هری پاتر، ارباب حلقه‌ها و همین نغمه یخ و آتش خودمون توسط هوادارها تولد و منتشر شده. اما از این دست کارها در ایرن خیلی کم و معدود انجام شده.

دنیای نغمه حتی کمتر از سایر آثار فانتزی مورد توجه ایرانی‌ها برای تولید فن‌آرت بوده. بنابراین اگر معدود کارهایی هم انجام میشه، باید واقعاً به صاحب اثر تبریک گفت. به خصوص که پیوندی هم با فرهنگ خودمون داشته باشه.

هنرمندی در سایت سینما سنتر اعلامیه ترحیمی برای شاه جافری فقید طراحی کرده که دیدنش خالی از لطف نیست. شما ایده و طرحی مشابه این کارها ندارید تا محتوای نغمه فارسی رو غنی‌تر از این که هست بکنید؟

اعلامیه ترحیم جافری براتیون

لینک کوتاه مطلب : https://winterfell.ir/?p=4780

درباره نویسنده

م.م.استارک

مدیر و مؤسس سایت و سرپرست گروه ترجمه

۱۲ دیدگاه

 • Masood:
  خوشم میاد همیشه سرتیتر قاطیه!!! یکی پیدا نشد درستش کنه!!؟

  منم خوشم میاد که فقط وقتی خرابه می‌بینیش!!!
  این مشکل دست کم دو ماهه که رفع شده. و امروز دوباره بروز کرده. این دوماه گذشته حل شدنش رو ندیدی، اما به محض خراب شدن مجدد متوجه شدی . جالبه نه؟ :han:

    نقل قول

 • م.م.استارک: منمخوشممیادکهفقطوقتیخرابهمی‌بینیش!!!
  اینمشکلدستکمدوماههکهرفعشده.وامروزدوبارهبروزکرده.ایندوماهگذشتهحلشدنشروندیدی،امابهمحضخرابشدنمجددمتوجهشدی.جالبهنه؟

  آخه کجا این دو ماهه رفع شده بود؟ اشتباه بودنش برای من عادت شده بود که دیگه توجه خاصی نمیکردم. الان درسته عنوان برام عجیبه

    نقل قول

 • نریمان: آخه کجا این دو ماهه رفع شده بود؟ اشتباه بودنش برای من عادت شده بود که دیگه توجه خاصی نمیکردم. الان درسته عنوان برام عجیبه

  همین دیگه. شاید بیشتر از دو ماهه که مشکلش حل شده. اما خیلی برام جالب بود که هیچ کس متوجه درست شدنش نشده بود. یا حداقل حتی یک نفر هم بهش اشاره نکرد :bl: :sf:
  اما به محض اینکه دوباره خراب شد بهم ریخت.
  من همون دو ماه قبل بعد از چند روز سر و کله زدن بالاخره ایرادش رو پیدا کردم. واسه همینم امروز تا مشکل بروز کرد سریع درستش کردم.
  یعنی خدایی اگه الان بخوام کسی رو نفرین کنم، میگم ایشالا ادمین سایت بشی سواد کافی هم نداشته باشی. :winksmile: :winksmile:

    نقل قول

 • م.م.استارک: همین دیگه. شاید بیشتر از دو ماهه که مشکلش حل شده. اما خیلی برام جالب بود که هیچ کس متوجه درست شدنش نشده بود. یا حداقل حتی یک نفر هم بهش اشاره نکرد
  اما به محض اینکه دوباره خراب شد بهم ریخت.
  من همون دو ماه قبل بعد از چند روز سر و کله زدن بالاخره ایرادش رو پیدا کردم. واسه همینم امروز تا مشکل بروز کرد سریع درستش کردم.
  یعنی خدایی اگه الان بخوام کسی رو نفرین کنم، میگم ایشالا ادمین سایت بشی سواد کافی هم نداشته باشی.

  آخه آدم که نباید به بدیهیات توجه کنه!! آدم باید منتقد باشه!! تا ایراد دید بکوبه تو سر طرف!!! :D:

    نقل قول

 • :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D:
  دم خودم گرم که پیداش کردم!
  دم سازنده اش بیشتر گرم! :D: دم شما هم که گذاشتیش رو سایت گرم :rose:

    نقل قول

 • م.م.استارک: همیندیگه.شایدبیشترازدوماههکهمشکلشحلشده.اماخیلیبرامجالببودکههیچکسمتوجهدرستشدنشنشدهبود.یاحداقلحتییکنفرهمبهشاشارهنکرد
  امابهمحضاینکهدوبارهخرابشدبهمریخت.
  منهموندوماهقبلبعدازچندروزسروکلهزدنبالاخرهایرادشروپیداکردم.واسههمینمامروزتامشکلبروزکردسریعدرستشکردم.
  یعنیخداییاگهالانبخوامکسیرونفرینکنم،میگمایشالاادمینسایتبشیسوادکافیهمنداشتهباشی.

  برادر دوو ماهه!! الان همه ی مطالب قبلیو نگا کردم سردر همه شون نوشته بود فصل هفتم سرسی!!!! :mass:

    نقل قول

 • برای ند هم باید یک مراسم سالگردی چیزی برگزار کنیم.بیچاره جوان مرگ شد(!)
  عیام ظهاب(!) به عهده سایت، بقیه کارا با ما :D:

    نقل قول

نظر شما چیست؟

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:head: 
:lol: 
:ostad: 
:faight: 
:ssad: 
:shame: 
:og: 
:shook: 
:sleep: 
:cheer: 
:tanbih: 
:mass: 
:snaped: 
:donot: 
:cun: 
:gslol: 
:winksmile: 
:secret: 
:stop: 
:bl: 
:respect: 
:sh: 
:shok: 
:angry: 
:noo: 
:han: 
:sf: 
:aa: 
:notme: 
:D: 
:fight: 
:gol: